top of page

נוהל מיון כלבי סאלוקי

אושר באסיפה ב-10.2.2020

 

1. מיון סאלוקי יתבצע על ידי שופט מוסמך לגזע בנוכחות מקדם גזע שעבר הדרכה / הכשרה על ידי שופט ספציפי לגזע.

 

א. בעלי כלבים מעוניינים למיין את כלביהם יצרו קשר עם מקדם הגזע הסאלוקי, בטלפון או במייל.
ב. מקדם הגזע יערוך רשימה מסודרת אשר כוללת שמות כלבים, מספרי שבב וחיסון כלבת בתוקף.
ג. מיון כלבי סאלוקי יתבצע במרוכז.
ד. תנאים מחייבים ומקדימים לביצוע מיון:

חיסון כלבת בתוקף.
שבב.
כלב מעל גיל 12 חודש.

 

המבקש למיין – מחויב לשלם דמי חבר לחוג לפני המיון.

 

2. מקדם הגזע יעביר את הרשימה לוועד החוג לצורך בחירת שופט ישראלי ספציפי לגזע / בעל התמחות בגזע ויזום פניה אליו בבקשה למיין את הכלבים וקביעת תאריך מיון. העתק של רשימה מסודרת כמפורט בסעיף 1ד', בצירוף שם השופט ותאריך מיון ישלח להתאחדות הישראלית לכלבנות /ועדת גידול מדעית.

 

3. מקדם הגזע יזמין את בעלי הכלבים והכלבים למיון בתאריך הנבחר.

 

4. במידה וכלב לא יורשה לרישום בספר הגידול הנלווה, תינתן הזדמנות נוספת לבעלי כלב לפנות לוועד החוג בבקשה למיון חוזר /מיני מה"ג.


א. ועד החוג לביצוע מיון חוזר יפנה לשני שופטים נוספים מוסמכים לגזע סאלוקי, לפי בחירת הועד, לקבלת חוות דעת נוספת בנוכחות נציג של החוג / מקדם גזע.
ב. כלב שיקבל שתי חוות דעת חיוביות במיון חוזר, ירשם בספר הגידול הנלווה.

 

5. כלבים שיעברו מיון ויקבלו אישור להירשם בספר הגידול הנלווה יעשו בדיקת פרופיל DNA להורות (במעבדה המקובלת על ההתאחדות הישראלית לכלבנות) בסבסוד חלקי על ידי חוג לכלבי רוח. מתן התעודה לסאלוקי שעבר מיון יהיה רק אחרי ביצוע בדיקת פרופיל הDNA להורות.

 

6. סאלוקי שעבר מיון, אינו מחויב בהצגה בתערוכות על מנת לקבל אישור הרבעה.

 

7. עלויות:


א. מחיר מיון סאלוקי – המחיר יתעדכן מעת לעת לפי החלטת הוועד. לא יתבצע החזר על כלב שלא עבר מיון.
ב. מיון חוזר – מחירו יהיה כפול ממחיר המיון הראשון.
ג. מימון חלקי של עלות פרופיל DNA להורות לכלבים שעברו מיון - אחוז המימון יתעדכן מעת לעת לפי החלטת הוועד. החוג מבהיר שהמימון מתחיל ויהיה תקף רק לסאלוקים העוברי םמיון לאחר תאריך קבלת אישור נוהל זה באספת החוג.

bottom of page