top of page

תקציר תקנון מרוצי שדה FCI

1. שטח המירוצים האידאלי הוא אחו גדול, מדרון קל מדושא או אזור גבעות נמוכות. רצוי בשטח ללא אבנים, בורות או מכשלים אחרים.

2. אורך המסלול יהיה 400-600 מ'.

3. המרחק בין הגלגלות תלוי בתנאי השטח, אך עליו לאפשר לכלב להתקרב לארנבת ולכן המרחק יהיה 60-90 מ', הפניה הראשונה תהיה 60 מ' לאחר נקודת הזינוק וקטע הסיום יהיה ישר במרחק של 60-100 מ' מקו הסיום.

4. מומלץ להרכיב מסלול עם 5-7 גלגלות ובזוית פניה של יותר מ-45 מעלות.

5. מכונת ההרצה תמוקם במקום שיאפשר למפעיל שליטה על כל המסלול והובלת הארנבת תמיד לפני הכלב

6. יש לשנות את המסלול כך שהכלב לא ירוץ פעמיים באותו מסלול באותו יום אחד.

7. בכל מקצה משתתפים שני כלבים מסומנים במעילי צבע שיזנקו בו זמנית.

8. שימוש במחסום פה (זמם) הוא חובה.

9. הערכת הביצוע ע"י השופטים באמצעות ניקוד לפי קריטריונים.

10. יכולים לשתתף במירוצים כלבים שזכו ברשיון מירוצים (הוכיחו היצמדות לארנבת ויכולת ריצה עם כלב נוסף).

11. כלב שתוקף במירוצים נפסל.

12. חל איסור שימוש בסמים ממריצים.

bottom of page