top of page

תקנון גידול משלים של החוג הישראלי לכלבי רוח

אושר באסיפה הכללית היוצאת מהכלל של החוג ב 27/2/14.

כללי

1. מטרת התקנון לטפח גידול מתוכנן של כלבים מגזעי כלבי הרוח בישראל על פי תקני הגזע של ה- FCI.

2. החוג הישראלי לכלבי רוח מאמץ את כל תקנות הגידול של תקנון לגידול כלבים גזעיים של ההיל.

מרכזי גזע

3. החוג ימנה מעת לעת מרכזי גזע, בעלי הכשרה מתאימה, שתפקידם לרכז את כל המידע העדכני הקשור לגזע, לתת ייעוץ גידולי לכל חבר ודורש, להעביר מידע נדרש לספר הגידול.

4. מומלץ להתייעץ במרכזי הגזע לפני כל הרבעה מתוכננת, ויש לדווח למרכזי הגזע על כל המלטה צפויה- רצוי שבוע לפני מועד ההמלטה.

ביקורת שגר

5. ביקורת שגר תיערך לכל שגר ע"י מרכז הגזע או מי מטעמו, רצוי בגיל 7 שבועות.

6. דמי ביקורת שגר ישולמו ע"י בעל הכלבה על פי תעריף שיקבע מעת לעת ע"י ועד החוג.

7. מרכז הגזע יסייע לבעל הכלבה למלא דו"ח הרבעה\המלטה לספר הגידול ויאשר בחתימתו את הטופס.

המלצות גידוליות

8. החוג ממליץ למסור גורים לבעליהם רק מגיל 8 שבועות. לאחר חיסון ראשון והכנסת שבב.

9. החוג ממליץ לא להרביע כלבות מתחת לגיל שנתיים ו\או יותר מגיל 8 שנים, ולא להרביע כלבה יותר מפעמיים בתקופה של שנה וחצי.

10. החוג ממליץ בפני בעל הכלבה ובעל הזכר לערוך ביניהם הסכם בכתב, לפני ההרבעה, ובו יסוכמו פרטי וצורת התשלום עבור ההרבעה.

11. כלבים אשר יימצאו בלתי טיפוסיים לגזעם , ו\או מורישים שגיאות תורשתיות חמורות לצאצאיהם, רשאי מרכז הגזע להמליץ, לאחר דיון בועד החוג, בפני ועדת הגידול של ההיל על איסור המשך השימוש לגידול בכלבים אלו.

12. אם יתברר שכלבה נוצלה במידה מופרזת להרבעות, רשאי מרכז הגזע להמליץ, לאחר דיון בועד החוג, בפני ועדת הגידול של ההיל על איסור השימוש בכלבה זו, לפרק זמן שייקבע.

13. החוג ממליץ בפני בעל הכלבה לרשום את בעלי הגורים כחברים בחוג לשנה הראשונה, על מנת שיזכו למלוא העזרה וההדרכה בגידול וטיפוח הגור.

14. מגדל חייב לרשום את כל ההמלטות מבית גידולו ואת כל הגורים בכל המלטה.

מיון סאלוקים

15.מיון כלבי סאלוקי ייעשה על פי תקנון גידול היל , על ידי שופט ספציפי לגזע ורכז הגידול לגזע, לכלבים מעל גיל שנה .ובתנאי שהינם מחוסנים לכלבת ובעלי שבב אלקטרוני. טופס מיון ייעודי (מצ"ב) יישלח לספר הגידול והעתקו יתוייק בספר הגידול של החוג.

bottom of page