top of page

תקנון החוג

תקנון החוג הישראלי לכלבי רוח – עמותה רשומה מס 58-0086791

חבר בהתאחדות הישראלית לכלבנות – ה.י.ל.

אושר באסיפה הכללית היוצאת מן הכלל של החוג באור יהודה ביום ??

 

פרק א': שם החוג ומענו

שם החוג הוא: החוג הישראלי לכלבי רוח.

מען החוג: מענו של יו"ר החוג.

יו"ר החוג: רעות דישבק, רח' ....., חדרה.

 

פרק ב': שיוך החוג

4 . החוג חבר בהתאחדות הישראלית לכלבנות ( ה.י.ל.).

 

פרק ג': אחריות החוג וחבריו

5. כנגד התחייבויות החוג ניתן לשעבד את רכוש החוג בלבד.

חברי החוג אינם נושאים באחריות אישית להתחייבויות החוג.

אין ועד החוג נושא באחריות אישית כלשהיא להתחייבויות החוג. כפוף להוראות החוק כגון, אחריות מנהל בתאגיד

 

פרק ד': מטרות החוג

8. המטרות שלשמן נוסד החוג הן:

א. לטפח ולעודד גידול טהור של גזעי כלבי הרוח.

ב. לארגן תחרויות, תצוגות ואימונים סדירים , במסגרת הפעילות הספציפית.

ג. לארגן מפעלי תרבות, הרצאות , ימי עיון, סמינריונים ומפגשים  לכל חברי החוג.

ד. לנהל , להחזיק ולפתח קורסים הקשורים במטרות הנ"ל בכל צורה ובכל מקום לפי שיקול דעתו של ועד החוג.

ה. לעודד התקשרויות עם חוגים ואיגודים כלבנים מקבילים בעולם, חברות בארגון כלבני בינלאומי טעונה אישור הנהלת ה.י.ל..

ו. להפיץ ידע בדבר תכונותיהם של כלבי הרוח.

ז. להוציא רשימות, ספרים, חוברות, עיתונים ופרסומים אחרים מכל צורה שהם, בין מקצועיים, בין ארגוניים ואחרים בכל מה שקשור בקידום מטרות החוג וחבריו, כל זאת במסגרת פעילותם הספציפית.

ח. לדאוג לעניינם של חברי החוג בפני "ספר הגידול הישראלי" מייסודו של הה.י.ל..

ט. לייצג את חברי החוג בפני הנהלת הה.י.ל. בכל עניין אותו ועד החוג יחשוב לנחוץ וכן לייצג את חברי החוג בפני כל גוף או מוסד אשר לפי דעת ועד החוג יש צורך לייצגם.

י. לייצג את חברי החוג בתצוגות ובתחרויות לכלבים.

יא. לייעץ למגדלי הכלבים בכל הנוגע לבחירת טיפוס ומוצא כלבי הגידול.

יב. לעשות את כל הקשור במטרות הנ"ל וכן את כל הפעולות הנחוצות לשם קידומן.

 

פרק ה': סמכויות החוג

9. לשם השגת מטרותיו כמפורט בפרק ד' דלעיל זכותו של החוג, והוא רשאי לכך לבצע את הפעולות דלקמן, כולן או מקצתן.

לקנות, לחכור, לשכור, להחליף, לקבל בירושה ובמתנה, ולרכוש בכל אופן אחר, נכסים וזכויות, בין נכסי דה ניידי ובין נכסי דלא ניידי וכן זכויות בנכסי דלא ניידי, להקים, לרכוש בכל צורה שהיא כנ"ל  בנינים או מתקנים הדרושים למטרות החוג, למוסדותיו ו\או לצרכי חבריו, להחזיקם ולנהלם.

למכור, להחכיר, להשכיר ולהעביר בכל צורה שהיא נכסים, בין נכסי דלא ניידי ובין נכסי דה ניידי, זכויות בנכסי דלא ניידי ואחרות.

להשיג הלוואות מחברים או מאחרים, כולל מאת חברות, מוסדות כספיים, בנקים ומוסדות ממשלתיים וציבוריים, להבטיח את תשלומם באותה צורה ובאותם תנאים אשר החוג ימצאם לנכונים, ליעילים ורצויים.

לשעבד ולמשכן בכל צורה חוקית שהיא את נכסי החוג הניידים והלא ניידים והזכויות שבהם, כולם או מקצתם וכן לתת ערבויות מכל המינים והסוגים ובכל צורה שהיא בשביל החוג, חבריו ושאינם חבריו, לפי שיקול דעתו הבלעדי של החוג, לפרוע ההלוואות הנ"ל ולשחרר את כל השעבודים והמשכנתאות הנ"ל.

להשיג ולקבל תשלומים שונים, בין תשלומים חודשיים, שנתיים ואחרים וכן לקבל תרומות, הענקות, הקצבות, עיזבונות ומתנות בכל צורה שהיא מאת חבריה או מאחרים, בין בארץ ובין בחו"ל כולל כל גוף או מוסד, בין פרטי, בין מוניציפאלי ובין ממשלתי, ציבורי, להשתמש בכספים אלה בשלמותם או בחלקם בכל צורה שהיא למטרות החוג לצרכיו ולצרכי חבריו.

להוציא, לחתום, למשוך, לקבל, להסב, לערוב, להעביר, לנכות, למסור לגוביינא או לניכיון ולתת כל מיני שטרות, שטרי חוב וחליפין, המחאות וניירות ערך וניירות אחרים מכל סוג ומין שהם.

ליצור קרנות לעידוד וניהול מפעלים מכל סוג שהוא הקשורים בנושא הכלבנות.

לבטח את רכוש החוג, נכסיו ומפעליו, בשלמותם או בחלקם נגד כל נזק, הפסד, מיכון, אבדות והתחייבויות מכל מין וסוג שהם העלולים לפגוע בחוג, ברכושו ובחבריו, הכול לפי ראות עיניו הבלעדיות של ועד החוג.

להתקשר בחוזים, והסכמים מכל סוג שהם, עם כל אדם, גוף או מוסד, כולל רשות מוניציפלית, ממשלתית, ציבורית ולהתנות בהם כל תנאי לפי ראות ועד החוג למען ביצוע או קידום מטרות החוג וחבריו.

להתאגד או להשתתף עם כל גוף או מוסד שמטרותיהם דומות למטרות החוג, ושאינן נוגדות את תקנון הה.י.ל. ואין כוונתם להפיק רווחים.

להלוות כספים ולתת אשראי, בכפוף לכללי ניהול תקין, לכל אדם, גוף או מוסד הקשורים בחוג ו\או אשר יכולים לשמש לקידום עניני החוג וחבריו ו\או למען מטרות אשר החוג מוצא אותן לנכונות ולמועילות ולהבטיח את פירעון ההלוואות ו\או האשראי הנ"ל ע"י קבלת שטרות, משכנתאות, משכון ו\או בטחונות לשעבודים אחרים מכל סוג ומין שהם, ובלבד שהחוג יהיה זכאי לגבות ממקבלי ההלוואות והאשראי הנ"ל כל הסכומים המהווים כיסוי הוצאות החוג במתן ההלוואות ו\או האשראי הנ"ל.

החוג יהא זכאי ורשאי לגבות דמי השתתפות מהאנשים שייקחו חלק בקורסים למיניהם ו\או מכל אדם הזקוק לשירותיו או הנהנה משירותים אלו. זאת בתנאי כי התשלומים הנ"ל יהיו מכוונים לכיסוי הוצאות והחזקתו של החוג וישמשו את מטרותיו.

החוג יהיה זכאי ורשאי לגבות כל תשלום דמי כניסה וכו' תמורת השתתפות במופעים, תצוגות, הרצאות ואירועים למיניהם וזאת בתנאי כי התשלומים הנ"ל יהיו מכוונים לכיסוי הוצאות והחזקתה של החוג ושישמשו את מטרותיו.

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, החוג רשאי וזכאי לבצע את כל אותן הפעולות שיהיו דרושות מזמן לזמן להשגת מטרותיו ובכלל זה עריכת מגביות, מגבית כספים, העסקת עובדים בין בשכר ובין שלא בשכר, וכן לעשות כל פעולה אחרת לקידום מטרותיו.

נכסי החוג והכנסותיו ישמשו אך ורק למטרות המפורטות בסמכויות החוג, וחלוקת רווחים או טובות הנאה בין חבריו אסורה בכל צורה שהיא.

במקרה של פירוק החוג יועבר רכושו לידי מוסד ציבורי אחר כמשמעותו בסעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה ולא יחולק בין חבריו.

וכל האמור לעיל אין בו כדי לגרוע מכוחה של העמותה על פי סעיף 8 לחוק העמותות.

 

פרק ו': חברים

10. חבר חוג יהיה כל אדם, בעליו של כלב רוח ,המבקש להתקבל כחבר, ומשלם דמי חבר לשנה  מראש. כל אדם שאינו בעליו של כלב רוח יוכל להתקבל כחבר, רק לאחר דיון בוועד החוג.

11.החברות בחוג תיפסק בעקבות אחד או אחדים מהמקרים כדלקמן:

במותו של חבר.

בהוצאתו מהחוג בתנאים המפורטים בסעיף 12 דלקמן.

בצאתו מהחוג על ידי מתן הודעה בכתב על כך, לחוג.

 

12. החוג זכאי להוציא חבר חוג באחד מהמקרים הבאים:

באם החבר עשה מעשה הנוגד את מטרות החוג.

באם החבר מחבל בשלמות החוג או מפריע לאווירתו החברית הטובה.

באם החבר עשה מעשי הונאה בקשר לרישום בספר הגידול הישראלי, בקשר למכירת כלבים, בקשר למילוי טפסי הרשמה לתצוגות, לתחרויות ולתעודות הרבעה.

באם החבר גרם נזק לאינטרסים ולכבוד הה.י.ל. ו\או החוג.

באם החבר התנהג בצורה בלתי הולמת באספות, בתצוגות ובתחרויות ו\או השמיע ביקורת בלתי הוגנת כלפי שופט בתצוגות ובתחרויות הנ"ל ו\או הטעהו.

באם החבר לא שילם את דמי החבר במשך ששה חודשים מגמר שנת הפעילות , וזאת לאחר הודעה בכתב על תשלום וחידוש חברות.

באם החבר אינו נענה לדרישות ועד החוג ו\או מפר את החלטותיו ו\או תקנוניו, בין על ידי מעשה ובין על ידי מחדל.

 

החלטה על הוצאת חבר מהחוג , נתונה בידי האסיפה הכללית של החוג. חבר שהוחלט על הוצאתו מהחוג זכאי לפנות אל האסיפה הכללית של החוג, ולערער בפניה על  הרחקתו. החלטת האסיפה, ברוב דעות רגיל, תחייב את החוג.

 

14. ועד החוג חייב לתת  לחבר העומד בפני הוצאה את האפשרות להסביר עצמו בכתב או בע"פ

וכן יש להביא לידיעתו את אפשרויות הערעור העומדות בפניו

החברות בחוג מושתתת על חברות כבוד וחברות פעילה.

 

פרק ז': זכויותיו וחובותיו של חבר בחוג

חברות כבוד בחוג יכולה להיות מוענקת לאדם שעשה רבות למען החוג בפרט ובכלבנות בכלל.

לכל חבר בחוג זכות הצבעה באסיפה הכללית של החוג. לחברי כבוד בחוג אין זכות הצבעה באסיפה הכללית.

חבר החוג יהיה זכאי להנחות ולהקלות כפי שיוחלט עליהן במסגרת החוג או הה.י.י.ל..

חבר החוג מתחייב להכיר ולכבד את תקנון הה.י.ל. והחוג כפי שיובאו לידיעתו.

חבר החוג מתחייב לשלם את דמי החבר כפי שיוחלט עליהם מפעם לפעם.

 

פרק ח': הכנסות החוג

החוג ישתמש בהכנסותיו מהמקורות המפורטים לעיל וכן בנכסיו אך ורק לשם קיום וקידום מטרותיו וביצוע פעולותיו וכן למטרות עזרה ותמיכה בחבריו. שום חלק מהכנסותיו ונכסיו לא ישולם ולא יועבר לחברי החוג בתור רווח מכל סוג ובכל צורה שהם.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 21 לעיל יהא רשאי החוג להוציא הוצאות ולשלם תשלומים לשם תשלום וכיסוי ההוצאות והתשלומים הבאים:

שכר לעובדי החוג ובכלל זה לאנשים לרבות חברי החוג וכן לכל אדם או גוף הנותן שירות לחוג מכל צורה שהיא לרבות עורכי דין, רואי חשבון וכד' עבור שירותים שאנשים אלה בצעו עבור החוג ולמענו.

הוצאות ממשיות כגון: שכר דירה, הוצאות נסיעה, לינה, כלכלה, שהוצאו על ידי כל אדם שהוא, לרבות חברי החוג בקשר עם פעילות החוג וענייניו.

הוצאות לארגון מופעים, תצוגות, תחרויות, פרסומים ומפעלים אחרים שהוצאו בקשר עם מטרות החוג וענייניו.

תשלום ריבית ועמלות בשיעור חוקי למלווים של החוג אם יהיו כאלה, ואם תשלומים אלה יהיו בהתאם להתחייבויות החוג.

תשלום דמי חברות בה.י.ל. ובארגונים כלבנים אחרים, בהתאם למטרותיו הספציפיות של החוג.

 

פרק ט': הארגון הפנימי, אסיפות

מוסדות החוג הם:

האסיפה הכללית (הרגילה והיוצאת מן הכלל).

הוועד.

 

ועדת ביקורת.

המוסד העליון של החוג והשלטון בו נתון בידי האסיפה הכללית שלה. על פי החלטתה והנחיותיה תנוהלנה כל פעולות החוג.

האסיפה הכללית הרגילה של החוג תתקיים אחת לשנה, לא יאוחר מ- 28 בפברואר של אותה שנה, ואלו הן סמכויותיה של האסיפה הכללית:

לשמוע את דו"ח ועד החוג , כולל דו"ח כספי ומאזן ודו"ח ועדת ביקורת, ולאשרם בשלמותם או בחלקם.

לבחור בוועד החוג, ועדת ביקורת.

לקבוע את גובה מס החבר.

לדון ולהחליט בכל ענין אשר יוגש לאסיפה הכללית על ידי הועד ובלבד שנושא דיון כנ"ל לא יהיה בסמכותה של האסיפה הכללית היוצאת מן הכלל.

א. למען קבלת החלטות המפורטות להלן, על הועד לכנס אסיפה כללית יוצאת מן הכלל כל אימת שנושא אחד או נושאים אחדים מהנושאים המפורטים מטה יועמדו לדיון.

ואלה הם הנושאים  המצריכים כינוס אסיפה כללית יוצאת מן הכלל.

1.לשנות ולתקן, לבטל ולהחליף הוראות תקנון החוג, כפי שהוא יהיה מדי פעם.

להחליף ולהוסיף חבר בועד החוג וזאת שלא בתום תקופת כהונתו.

להחליט על פירוק החוג.

להוציא חבר חוג.

ב. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף קטן א' יהיה ועד החוג רשאי לכנס אספה כללית שלא מן המנין לשם דיון בכל נושא שהועד ימצא לנכון כל אימת שיראה צורך לכך בעיני הועד,ויהיה חייב לעשות כן לפי דרישה בכתב של ועדת ביקורת, של הגוף המבקר או של רבע מכלל חברי העמותה.

כל חבר בחוג רשאי להגיש הצעות לסדר יום באסיפה הכללית וזאת עד 14 יום לפני מועד כינוסה.

28 . הודעה על אסיפה כללית, בין רגילה ובין יוצאת מן הכלל, סדרי יומה ומקום התכנסה תימסר לכל חבר, חובה 30 יום מראש, לפחות, לפני תאריך כינוסה. ברם, העובדה שאחד או אחדים מחברי החוג לא קיבלו את ההודעה הנ"ל לא תפסול את הדיון באסיפה הכללית הרגילה או האסיפה היוצאת מן הכלל, ובלבד שההזמנות נשלחו אליהם.

צורת מסירת ההזמנה לאספות הנ"ל תעשה תוך הקפדה כי ההזמנה תגיע לידי המוזמן באופן שייקבע מזמן לזמן על ידי ועד החוג.

אפשר לפתוח בדיון באספות הכלליות למיניהן בכל מספר חברים אשר יהיו נוכחים בה ואשר ייחשבו כמספר חוקי. מינימום 2 חברים.

כל החלטה באסיפה הכללית של החוג תחשב כאילו נתקבלה אם זכתה ברוב דעות רגיל לפחות מהנוכחים באסיפה והזכאים להצביע.

צורת ניהול האסיפה הכללית, צורת ההצבעות יהיו בהתאם להחלטת הועד ובכפיפות להוראת תקנון זה.

 

פרק י': הועד

א. מספר חברי הועד יהיה לא פחות מ-3, שיכלול יו"ר, גזבר , רכז גידול , שייבחרו באסיפה הכללית.

ב. רכז הגידול יוכל להיבחר אך ורק אדם שעבר קורס מטעם הה.י.ל., ו\או שהשכלתו הכלבנית תעמוד בדרישות ועדת גידול ארצית.

חברי הועד יבחרו באסיפה הכללית הרגילה של החוג ,בשנה אי זוגית, ויכהנו בתפקידם במשך שנתיים עד לאסיפה הרגילה של החוג בשנה האי זוגית הבאה.

משרתו של חבר ועד תתפנה –

א. במותו

ב. אם הוא יתפטר מכהונתו בוועד החוג.

ג. אם יוחלף באחר  כאמור בסעיף 26 ב.

ד. אם הוא יוכרז כחולה רוח.

ה. אם יפסיק חברותו כחבר החוג.

ו. אם יפוטר ע"י האסיפה הכללית בלי שיוחלף.(לפי סעיף 28 לחוק העמותות) הועד יתכנס לפי ראות עיניו ובהתאם לצרכיו:

א. יושב הראש ינהל וישגיח על פעילותו הכללית של החוג. יכין את הדו"ח השנתי לאסיפה הכללית, ינהל את ישיבות הועד והאספות הכלליות וייצג את החוג כלפי גורמי חוץ.

ב. המזכיר יעזור ליו"ר בביצוע תפקידיו.

ג. המזכיר ינהל את פרטיכל ישיבות הועד והאספות הכלליות וכן את התכתבות החוג.

ד. הגזבר ידאג לגבות את דמי החבר במועדם, יבצע תשלומים, ינהל את קופת החוג, ימסור לאסיפה הכללית דו"ח על מצב הקופה, יערוך מאזן ויכין בהתייעצות עם שאר חברי הועד הצעת תקציב.

ה. רכז הגידול – ירכז את ענייני הגידול של הגזע וייעץ בענייני גידול. רכז הגידול ייצג את

החוג בוועדת הגידול הארצית.

37 . הוועד רשאי להתכנס ולדחות את ישיבותיו ולסדר את פעולותיו ודיוניו כפי שימצא לנכון ולמתאים. כן יכול הועד לקבוע את המניין החוקי לישיבותיו. עד אשר יוחלט אחרת על ידי הועד, יהווה מנין חוקי בישיבות הועד מחצית חבריו כפי שיהיו מידי פעם בפעם.

38. ההחלטות בישיבת הועד תתקבלנה ברוב קולות רגיל, ליו"ר הועד לא יהי קול נוסף או מכריע.

39. זכות החתימה בשם החוג תהיה לאנשים ובתנאים כפי שיוחלט על זה על ידי הועד מפעם לפעם. עד אשר יוחלט אחרת, הרי חתימתם של הגזבר והיו"ר בתוספת החותמת, תחייב את חשבון הבנק של החוג, ואילו כל ההתחייבויות וההסכמים האחרים חייבים להיות חתומים על ידי יו"ר החוג והגזבר בתוספת חותמת החוג.

 

40. הזכות בידי הועד לעשות את כל אותן הפעולות והדברים שהחוג רשאי לעשותם והמנויים בתקנון זה, זולת אלה שנמסרו לאספות הכלליות של החוג כמפורט בסעיפים 25-26 לעיל.

הועד ינהל רשימות חברי החוג וכן ספר פרטיכלים בו יירשמו כל ההחלטות שתתקבלנה בישיבות הועד.

 

פרק יא': ועדת ביקורת

42. ועדת ביקורת תהיה מורכבת משני חברים לפחות ומתפקידה יהיה לבדוק את דו"ח מצב הקופה והמאזן לשנה השוטפת ולדווח לאסיפה הכללית.

43. חבר בחוג שיראה עצמו נפגע ע"י מוסד ממוסדות האגודה רשאי לפנות לבית הדין של הה.י.ל. על מנת שזה ידון ויחליט בעניינו. החלטתו של בית הדין של הה.י.ל. תהא סופית ומחייבת את מוסדות החוג.

 

פרק יב': פירוק מרצון

44. החלטה על פירוק מרצון של החוג תיחשב כאילו נתקבלה אם היא נתקבלה ברוב של 75% לפחות מחברי החוג הנוכחים באסיפה והזכאים להצביע בה.

45. במקרה של פירוק החוג יימסר רכושו לידי עמותה מוכרת העוסקת ברווחת בעלי חיים, כפי שתחליט אסיפת הפירוק, ולא יחולק בין החברים.

bottom of page