top of page

נוהל החזרים

דמי רישום לתערוכה של החוג הישראלי לכלבי רוח לא יוחזרו עקב אי השתתפות למעט:

1. ביטול התערוכה.

2. מות הכלב (רק באישור הרופא הווטרינרי).

3. מות אדם מקרבה הראשונה לבעלים.

4. פציעתו או מחלתו של הכלב (רק באישור הרופא הווטרינרי).

5. התחלת ייחום אצל כלבה, בעקבות האיסור של משרד החקלאות (רק באישור הרופא הווטרינרי).

6. החזר לכל הסעיפים (1 עד 5) יהיה בגובה 100% מדמי הרישום, אלא אם צוין אחרת בפרסום של תערוכה ספציפית, ובמקרה זה אחוז ההחזר לא יהיה פחות מ80% מדמי הרישום (בהתאם לנוהל של ההי"ל).

bottom of page